ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การเตรียมข้อมูลเพื่อการนำเสนอของผู้บริหาร” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรกรมวิชาการเกษตร

วันนี้ (27 ก.ย. 64) ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม หลักสูตร “การเตรียมข้อมูลเพื่อการนำเสนอของผู้บริหาร” ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศ จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเรื่องการจัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูลขององค์กร เช่น เลขานุการ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป นักวิชาการระดับชำนาญการ ได้จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Power Point ข้อมูลการแถลงข่าว รูปภาพ บทสรุปข้อมูล แฟ้มข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลของกรมไปยังกลุ่มเป้าหมายภายในกรมและภายนอกกรม ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารขององค์กรในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายและทิศทางขององค์กร กระทรวง และรัฐบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาจากพันธกิจของหน่วยงานกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้างและถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบตรวจรับรองสินค้าการเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลง และจุลินทรีย์ รวมทั้งกำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่รับผิดชอบ ดังนั้น ผู้บริหารมีความจำเป็นในการถ่ายทอดข้อมูลเรื่องการดำเนินงานของหน่วยงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การทำงานขององค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันในการบรรลุวิสัยทัศน์ และผู้บริหารมีภารกิจในการนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และสาธารณชน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องของการทำงาน ในรูปแบบของจัดอบรมและสัมมนาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการเข้าร่วมประชุมภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานเพื่อชี้แจงข้อมูลและรายงานสถานะความคืบหน้าของการดำเนินงานของกรม พร้อมกับการประชุมคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของต่างประเทศ เพื่อชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริง และรายงานสถานะความคืบหน้าของการทำงาน

ดังนั้น การนำเสนองานของผู้บริหารมีความจำเป็นเนื่องจากเป็นวิธีการซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จในการนำผลงาน แผนงาน โครงการ และแนวคิดต่าง ๆ เสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจเพื่อให้มีการรับรอง หรืออนุมัติ รวมถึงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกรมด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top