ข่าวทั่วไป

สธ.สงขลา เตรียมพร้อมเตียงรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น พร้อมให้การดูแลด้วยทีมแพทย์และบุคลากรฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสงขลา ขณะนี้ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จังหวัดสงขลาได้บริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วยให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อลดอัตราการป่วยที่รุนแรงและป้องกันการเสียชีวิต ให้ผู้ป่วยรับการดูแลตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลรัฐบาลที่รับรักษาผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 18 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง Hospitel (หอผู้ป่วย COVID-19 เฉพาะกิจ ซึ่งใช้โรงแรมที่เข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นที่รับการรักษาผู้ป่วย) 6 แห่ง โรงพยาบาลสนาม 26 แห่ง และ CI (Community Isolation) หรือศูนย์กักรักษาในชุมชน 9 แห่ง โดยรวมมีจำนวนเตียงทั้งสิ้น 6,713 เตียง ขณะนี้ (นับถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564) ใช้ไปแล้ว 6,221 เตียง เหลือเตียงรองรับผู้ป่วยอีก จำนวน 492 เตียง

ทั้งนี้ การจะนำผู้ติดเชื้อไปรักษาที่ไหน จะพิจารณาจากอาการของผู้ป่วย ซึ่งจำแนกเป็นผู้ป่วยออกเป็น 3 ระดับ หรือ 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสีเขียว เป็นกลุ่มผู้ป่วยไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย 2.กลุ่มสีเหลือง คือ ผู้ป่วยอาการปานกลาง และ 3.กลุ่มสีแดง คือ ผู้ป่วยอาการรุนแรง โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลามีนโยบายให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลเอกชน รับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง และสำหรับ Hospitel และ CI จะรับรักษาผู้ป่วยไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลามีผู้ป่วยอาการหนัก ร้อยละ 1.2 มีอาการปานกลาง ร้อยละ 15 และร้อยละ 83.7 ของผู้ติดเชื้อ COVID-19 จะเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย จึงได้วางแผนที่จะเปิด CI เพื่อขยายเตียงไปยังชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลมีเตียงที่เพียงพอในรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหนักต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top