ข่าวทั่วไป

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานของประเทศไทย (TMVS) จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) Thailand Convention & Exhibition Bureau. (ทีเส็บ)

ทีเส็บ ประกาศรับรองอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ และสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถานที่จัดงานมาตรฐานในประเทศไทยแห่งใหม่ของสงขลาไมซ์ซิตี้ อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของงาน ผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งยกระดับกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานรับรองสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี 2564 : Thailand MICE Venue Standard (TMVS) จากทีเส็บ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) มั่นใจในการให้บริการห้องประชุม และพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ บริการพื้นที่ห้องประชุม ติดต่อได้ที่ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.facebook.com/stiinfras.PSUSP โทร.0-7485-9500

นายวรรณโน สนธิพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ศูนย์กีฬาและสุขภาพ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Stadium) ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเอสโอของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (เอสเส็บ) จนได้รับมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standards (TMVS) นับเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการและบริการ พร้อมมุ่งสู่มาตรฐานในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

ทีมงานศูนย์กีฬาและสุขภาพยินดีให้บริการ ติดต่อได้ สำนักงานงานบริหารและสารสนเทศ 0-7428-9181 งานอาคารและสนามกีฬา 0-7428-9182 www.facebook.com/psusportscomplex

ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานวิชาเอกการจัดการไมซ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ทีเส็บ) เป็นหน่วยงานสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับประเทศ โดยหนึ่งในภารกิจหลักคือการให้การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ครอบคลุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยตนเอง ผู้ประกอบการ คณะทำงานจากเอสเส็บ ผ่านการบูรณาการการเรียนและการทำงาน (Work-integrated Learning) กับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการไมซ์ ชั้นปี 3 ได้ร่วมกันประเมินพร้อมและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) แล้วนำเสนอให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานที่จัดงานต่อไป

จนในที่สุดในปี 2564 ได้มีสถานที่จัดงานไมซ์ จำนวน 12 แห่งในจังหวัดสงขลา ได้รับการรับรองมาตรฐาน TMVS แห่งใหม่ในสงขลาไมซ์ซิตี้ ประกอบด้วย ประเภทห้องประชุม (Meeting Rooms) จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ โรงแรมวีว่า สงขลา โรงแรมดับเบิ้ลยูทรี โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ โรงแรมลีการ์เด้นท์ หาดใหญ่ โรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ ด่านนอก เอ็ม บี ไอ รีสอร์ต ด่านนอก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ห้องประชุม Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event Venues) จำนวน 3 แห่ง คือ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ลานอาศรม สถาบันทักษิณคดีศึกษา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top