ข่าวทั่วไป

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจสภาพความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 เพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงที

วันนี้ (21 ต.ค. 64) ที่กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานตรวจสอบความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลาและสถานการณ์ รวมทั้งเป็นการฝึกซ้อมกำลังพลให้มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจต่อความช่วยเหลือ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน และกำลังพลเข้ารับการตรวจความพร้อม

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ด้วยสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ช่วงเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยทางธรรมชาติอยู่เสมอ และส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุก ๆ ปี ดังนั้น หน่วยทหารและส่วนราชการในพื้นที่ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในทุกมิติ ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ช่วยเหลือและด้านบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก ที่ให้หน่วยงานราชการเป็นที่พึ่งของประชาชน

จากการตรวจสภาพความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ทำให้เห็นถึงความพร้อมของหน่วย ทั้งด้านกำลังพล ยานพาหนะยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ พร้อมทั้งเห็นถึงความร่วมมือของส่วนราชการในพื้นที่ที่มีความพร้อมในทุกมิติ และมั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น หน่วยงานราชการ ภาครัฐ มีความพร้อมในการเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ แม้ขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในสภาวะปกติ แต่ขอให้ทุกหน่วยได้มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามข่าวสาร การรายงานสภาพอากาศ สถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ และมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

สำหรับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ได้รับแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 อำเภอ โดยได้กำหนดหน่วยรับผิดชอบประกอบด้วย กองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15 รับผิดชอบพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย กองพันส่งกำลังและบริการ รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเทพา และกองพันซ่อมบำรุง ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 2 รับผิดชอบพื้นที่อำเภอระโนด ในส่วนของกองบังคับการกรมสนับสนุน และกองพันเสนารักษ์ ให้การสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยทั้ง 3 อำเภอ

นอกจากนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยทันทีที่ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงให้การสนับสนุนการดำเนินการฟื้นฟู บูรณะสภาพความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว เมื่อได้รับการร้องขอ ตลอดจนให้คำแนะนำการป้องกันโรคหลังเกิดภัยพิบัติ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top