ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขานรับโครงการ “สงขลาสปีด เพื่อชาวสงขลา” เร่งฉีดวัคซีน Pfizer แก่ประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ให้ได้ “หาดใหญ่ปลอดภัย 9 วัน 1 แสนโดส”

จากการที่จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมาก จากการที่ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ และเครือข่าย อปท. ในที่ประชุมมีความเห็นขานรับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสงขลาให้มากขึ้น ตามนโยบายของจังหวัดสงขลา “สงขลาสปีด เพื่อชาวสงขลา” โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ให้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีน 90% ของประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และผู้ที่เข้ามาทำงานในเขตอำเภอหาดใหญ่ แยกความรับผิดชอบออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่ ให้เร่งฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้ 100,000 คน เป็นอย่างน้อยในระยะเวลา 9 วัน

โดยในวันนี้ 26 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรี นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ Walk-in เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน Pfizer ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคฯ เด็กอายุ 12-17 ปี และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ คอยตรวจสอบหลักฐานและรับลงทะเบียนข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งประชาชนทยอยมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการลงทะเบียนรับวัคซีน Pfizer ในครั้งนี้ จะมีไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคมนี้ หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน และผู้ลงทะเบียนจะต้องอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคฯ เด็กอายุ 12-17 ปี และกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่เช่าบ้านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ หรือผู้ที่เข้ามาทำงานตามร้านค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ โดยจะต้องได้รับการเซ็นรับรองการเช่าบ้านจากเจ้าของบ้าน หรือเซ็นรับรองการทำงานในสถานที่นั้น ๆ มาแสดง หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอาศัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เท่านั้น เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมี SMS ส่งข้อความนัดฉีดวัคซีนตามวันและเวลา โดยจะเริ่มฉีดวันแรก ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เป็นต้นไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top