ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหางานจังหวัดสงขลา แจ้งการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือระยะเวลาในการอนุญาตสิ้นสุดลง

นางสุภาวดี พานิชย์ นักวิชาการแรงงนชำนาญการพิศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีมติ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถทำงานกับนายจ้างไปพลางก่อนได้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อดำเนินการตามเงื่อนไข ขอให้นายจ้างนำคนต่างด้าวไปแสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ทำงานของคนต่างด้าว ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อบันทึกภาพและจัดทำข้อมูลคนต่างด้าว , ให้นายจ้างยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 1,450 บาท ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด , คนต่างด้าวขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน หรือทำประกันสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข , นายทะเบียนออกใบอนุญาตทำงานให้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 , คนต่างด้าวต้องจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลและตรวจสุขภาพ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 และต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ภายในวันที่ 1 สิงหาคม2565 ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , ยื่นคำขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด

รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ส่วนบริหารการจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว เลขที่ 33 ถนนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทร.0-7432-2418 โทรสาร.0-7431-6322 ในวันเวลาราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังทวัดสงขลา (อาคารสรรพากรหลังเก่า ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร.0-7431-4845 โทรสาร.0-7431-4950

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top