ข่าวทั่วไป

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดพิธีปฏิญาณตนและอบรมปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ปัตตานี สตูล และนครศรีธรรมราช

วันนี้ (25 พ.ย. 64) ที่โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ปัตตานี สตูล และนครศรีธรรมราช พร้อมเปิดการอบรมปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ปัตตานี สตูล และนครศรีธรรมราช โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาววิไล จิวังกูร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 คณะผู้บริหารระดับสูง และผู้พิพากษาสมทบเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา 41 ราย ศาลเยาวชนและครอบครัวปัตตานี 26 ท่าน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล 21 ท่าน และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช 36 ท่าน รวมทั้งสิ้น 124 ราย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ทั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจึงจัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ มาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 เพื่อให้ผู้พิพากษาสมทบทราบถึงบทบาท และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการพิจารณาพิพากษาคดี ภารกิจต่าง ๆ ของศาล ซึ่งผู้พิพากษาสมทบต้องร่วมมือปฏิบัติ ตลอดจนการดำรงตนเป็นผู้พิพากษาสมทบ

โอกาสนี้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้กล่าวให้โอวาทมีใจความสำคัญว่า ตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ถือเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมายอาญา และมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ฉะนั้น ผู้พิพากษาสมทบจึงต้องมีจริยธรรมและวินัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งต้องมีอุดมการณ์ มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง รักษาความลับ รักษาวินัย มีจริยธรรมเช่นเดียวกับผู้พิพากษา และนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดี ตลอดจนคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวและลดปัญหาความแตกแยกของครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติต่อไป

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top