ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ภายใต้การรณรงค์ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

วันนี้ (26 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , พันตำรวจเอก กิตติชัย สังขถาวร รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา , นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา , นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา , นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอสะเดา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล

ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุด พ.ศ.2564 การดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ.2565 ภายใต้การรณรงค์ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อเป็นแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล และสามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่น ๆ ในช่วงเทศกาล โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการ เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ และช่วงดำเนินการซึ่งในช่วงดำเนินการจะประกอบด้วย การดำเนินการก่อนการควบคุมเข้มขัน 7 วัน การดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน และการดำเนินการหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน

นอกจากนี้ ได้ใช้กรอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565-2570 เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัย พ.ศ.2565 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นลดความเสี่ยง 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ยกระดับมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนจากความเร็ว 2.ยกระดับมาตรฐานการดื่ม/เมาไม่ขับ 3.ส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย (หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์) และ 4.การสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสำคัญในการบูรณาการขับเคลื่อน การดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเน้นมาตรการเชิงรุกในการจัดการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ด้านถนน ด้านยานพาหนะ และด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเน้นการเสริมสร้าง ปลูกฝัง สร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ “ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง” และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยให้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่กับการสร้างความตระหนัก จิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และในปี 2565 ให้จังหวัดให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง เน้นใช้มาตรการเชิงรุก การบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความตระหนักจิตสำนึก เพื่อลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิด “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” 100% เน้นการบังคับใช้กฎหมายในพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย

ณิชารีย์ หนูบุญ / ข่าว

วิทยา สันบู / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top