ข่าวการศึกษา

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (30 พ.ย. 64) ที่หอประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีนางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สำหรับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำให้กับเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบการศึกษา ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน และกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างมีคุณภาพ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานจัดหางานของจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ และฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง 4-6 เดือน จาก “แรงงานไร้ฝีมือ” กลายเป็น “แรงงานฝีมือ” ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ และสามารถสร้างรายได้สูงขึ้นถึงวันละ 400-500 บาท

โดยสาขาเปิดฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ จะมีด้วยกันจำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 2.สาขาช่างสีรถยนต์ 3.สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ 4.สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ และ 5.สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ซึ่งในการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 29 คน มีงานทำ จำนวน 10 คน

จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปฏิทินและกำหนดวันที่ต้องดำเนินการโครงการฯ จัดให้มีการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการและครูแนะแนวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทินการดำเนินโครงการฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 , การสำรวจ และจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 , การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็ก เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ หรือเงินสงเคราะห์อื่นแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ภายในวันที่ 12 กันยายน 2565 , การนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงาน และรับสมัครเข้าอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ ซึ่งจะมีการติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวมอบหมายทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และปฏิบัติตามภารกิจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว

ณัฐภรณ์-ทีปรกร / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top