ข่าวทั่วไป

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลศีครินทร์ หาดใหญ่ และบริษัทเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ Factory Sandbox เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างมาตรการทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนต่อไปได้

วันนี้ (30 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ Factory Sandbox ระหว่างกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลศีครินทร์ หาดใหญ่ , บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สาขา BTG สงขลา , บริษัท ไทยฮั้วยางพารา สาขาบางกล่ำ จำกัด และบริษัท สุชญา ฟู๊ด จำกัด ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในสถานประกอบกิจการ สร้างสมดุลระหว่างมาตรการทางด้านสาธารณสุข และมาตรการทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ตลอดจนรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและรักษาระดับการจ้างงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมส่งออก รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจไทยอยู่ในสภาวะถดถอย และการควบคุมการแพร่ระบาดยังไม่ประสบความสำเร็จ อีกทั้ง การระบาดในกลุ่มแรงงานได้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรมส่งออก ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตดังกล่าว ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันบูรณาการมาตรการการจํากัดวงจรของการระบาด เน้นการตรวจคัดกรองอย่างเป็นระบบ การรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที การควบคุมโรคอย่างเข้มงวด และการดูแลผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีความเสี่ยงในสถานที่เหมาะสม

สำหรับโครงการ Factory Sandbox เป็นแนวคิดในการจัดการโครงสร้างและกระบวนการในลักษณะ “เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข” ที่มุ่งเป้าดำเนินการควบคู่กันระหว่างสาธารณสุข และเศรษฐกิจ ซึ่งหัวใจหลักสำคัญคือ ตรวจ รักษา ควบคุม และดูแล เพื่อให้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกลุ่มเป้าหมาย

นายสมเกียรติ สิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนกับการจัดหาวัคซีนให้กลุ่มแรงงานอย่างทั่วถึง โดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนและแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการดูแลพนักงานของตน และการปฏิบัติตัวตามมาตรการทางสาธารณสุข รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับสถานพยาบาลที่มีความพร้อมสำหรับการตรวจรักษา ควบคุมและดูแลลูกจ้างในสถานประกอบการ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในโรงงาน ให้ลูกจ้างมีสุขอนามัยที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติงาน เมื่อโรงงานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการส่งออกสินค้า ตลอดจนสามารถรักษาระดับการจ้างงานในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมส่งออกไว้ได้อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top