ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานสงขลาเมืองเก่าสู่มรดกโลก เพื่อขับเคลื่อนเมืองสงขลาให้เป็นเมืองที่มีคุณค่าควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ (7 ธ.ค. 64) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมแหลมสนอ่อน ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสงขลาเมืองเก่าสู่มรดกโลก โดยมีนายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะทำงานเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Google Meet

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า 7 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าเชียงใหม่ เมืองเก่าลำปาง เมืองเก่ากำแพงเพชร เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่านครศรีธรรมราช และเมืองเก่าสงขลา โดยเมืองเก่าสงขลา ประกอบด้วย 1.เมืองเก่าฝั่งหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร ซึ่งเป็นเมืองเก่าในครั้งตั้งสงขลา 2.เมืองเก่าฝั่งแหลมสน อำเภอสิงหนคร เป็นพื้นที่การย้ายถิ่นฐานจากเมืองเก่าฝั่งหัวเขาแดง 3.เมืองเก่าฝั่งบ่อยาง ในเขตเทศบาลนครสงขลาในปัจจุบัน และ 4.พื้นที่ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวเนื่อง คือ พื้นที่ในทะเลสาบสงขลา ที่มีเรื่องราวของการค้าขายและการเดินเรือในช่วงเวลาของการตั้งเมืองทั้งสามยุค

โดยในที่ประชุมมีการแจ้งเรื่องเพื่อทราบเกี่ยวกับประเด็นการขยายเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลา คือ การกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลา และเมืองเก่าสงขลาส่วนขยาย พื้นที่สิงหนคร (พื้นที่เมืองเก่าหัวเขาแดง พื้นที่เมืองเก่าแหลมสนอ่อน) ให้เชื่อมต่อเป็นบริเวณเดียวกัน และพิจารณาจัดทำข้อมูลประกอบการเสนอขยายเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลา ทั้งนี้ มูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลกมีการประสานงานกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ในการดำเนินการจัดทำเอกสารการศึกษาและกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลา ที่ครอบคลุมพื้นที่ขยายเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการขอความอนุเคราะห์ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 925,750 บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

สำหรับการประชาสัมพันธ์ “เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก” โดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประสงค์ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป

ณิชารีย์ หนูบุญ / ข่าว

ทีปรกร จันทร์ชนะ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top