ข่าวการศึกษา

“นิพนธ์” ย้ำ จัดทำงบประมาณ ปี 66 ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์ของประชาชนมุ่งแก้จน ลดความเหลื่อมล้ำ ย้ำ ความปลอดภัยทางถนนและแก้น้ำเสียชุมชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (29 ธ.ค. 64) ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดํารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯร่วมกับสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายชุมพล เด็จดวง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า การจัดทำงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริงให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยได้ให้แนวทางการจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 1.ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2.ด้านความปลอดภัยทางถนน 3.การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ การจัดการสาธารณะ ลดความเหลี่ยมล้ำมุ่งแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งบูรณาการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 4.การบริหารจัดการน้ำเสีย และการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

สำหรับแนวทางการจัดทำงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์ชาติ 2.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 3.แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5.นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 6.แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 7.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 8.นโยบายสำคัญของรัฐบาล และ 9.โมเดลเศรษฐกิจ ECG โดยมุ่งเน้นโครงการสำคัญ ประจำปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 406 โครงการ และวาระการพัฒนาที่ต้องให้ความสำคัญ 13 หมุดหมาย ตาม (ร่าง) แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 13 พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ คำนึงถึงความจำเป็น ภารกิจ ความต้องการในพื้นที่ และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top