ข่าวทั่วไป

“ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์” เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการกําจัดขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ณ ตำบลเกาะแต้ว ช่วยแก้ปัญหาการจัดการขยะอย่างครบวงจร

วันนี้ (9 ม.ค. 65) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดเวทีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการกําจัดขยะมูลฝอย ณ โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีชฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวปรินดา ปาราเล่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายศิริชัย เอกพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับฟังการดำเนินโครงการฯ และมีนายรอเซ็งไหรเจริญ นายกเทศมนตรีตําบลเกาะแต้ว กล่าวรายงาน

สืบเนื่องจากที่ผ่านมาสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลนครสงขลา ซึ่งอยู่ที่ตําบลเกาะแต้ว อําเภอเมืองสงขลา ใกล้เต็มความสามารถในการรองรับขยะแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ดําเนินการศึกษาหาแนวทางการจัดการขยะในจังหวัดสงขลาอย่างครบวงจร เพื่อให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน และได้เปิดประมูลคัดเลือกบริษัทที่มาเป็นผู้ดําเนินการจัดการดังกล่าว โดยในวันนี้ บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ ได้จัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาจัดทํารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) สําหรับนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาและการจัดการขยะโดยการนํามาเผาและนําความร้อนไปผลิตไฟฟ้า เป็นแนวทางการจัดการขยะที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการดําเนินการแล้วทั้งต่างประเทศและในประเทศ แต่เพื่อให้เกิดผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น ควรเน้นในส่วนของการกํากับดูแลการประกอบกิจการด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การรับฟังความเห็นดังกล่าวเริ่มจากบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ได้นําเสนอรายละเอียดความเป็นมา ข้อมูลของโครงการ และมาตรการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว

จากนั้น ก็เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะ โดยมีผู้บริหารจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมเวทีด้วย นําโดยนายอนุสรณ์ สมัยมาก ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยนายบัญชา วิเชียรชม และนายรวีโรจน์ ชัยพิมลผลิน โดยในวันนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะแต้วทั้งหมด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ และหมู่ 10 ตําบลนาทับ อําเภอจะนะที่อยู่ติดกันด้วย และจะมีการจัดอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 สําหรับประชาชนที่อยู่รอบนอกโครงการแต่ยังอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ได้แก่ บางส่วนของตําบลเขารูปช้าง ตําบลทุ่งหวัง และตําบลพะวง

โดยที่ประชุมได้มีการสอบถามถึงผลกระทบของโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว ทั้งด้านน้ำเสีย ด้านการขนส่งขยะ ด้านการระบายน้ำ ตลอดจนความเหมาะสมของพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งทางบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) ได้ให้ความมั่นใจถึงมาตรการลดผลกระทบดังกล่าว ซึ่งจะมีหลายส่วนที่จะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่ชุมชนเป็นห่วงกังวลด้วย

นายอนุสรณ์ฯ ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ กล่าวว่า นอกจากการนําข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลทั้งหมดของประชาชนที่ได้รับในวันนี้ ไปพิจารณาประกอบการกําหนดมาตรการอย่างเข้มงวด แล้ว กระบวนการติดตามตรวจสอบก็จะต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใสด้วย

ทั้งนี้ บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ เป็นหนึ่งในผู้นําในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ทั้งในเรื่องจํานวนโรงงานกําจัดขยะและ ปริมาณขยะที่นํามาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะช่วยลดปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดสงขลา และเป็นการนําของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยการเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า (Waste to Energy) ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่โดยรอบด้วย อันเป็นนโยบายการประกอบ กิจการอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดมาอยู่แล้ว

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top