ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ชูมาตรการ VUCAT รับมือการแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะสายพันธุ์ “โอมิครอน”

วันนี้ (11 ม.ค. 65) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเฉพาะหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ “โอมิครอน” กระจายไปในหลายจังหวัดของประเทศ เช่นเดียวกับจังหวัดสงขลา โดยสถานการณ์ในวันนี้ (11 ม.ค. 65) พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 101 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะที่ การฉีดวัคซีน ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 มีการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปแล้ว ร้อยละ 75.84 เข็ม 2 ร้อยละ 70.86 เข็ม 3 ร้อยละ 12.72 และเข็ม 4 ร้อยละ 0.64 โดยพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดชลบุรี ทางจังหวัดสงขลา จึงได้เน้นย้ำการลงทะเบียนผ่าน QR CODE Songkhla Care ทุกครั้งเมื่อเดินทางเข้า-ออก จังหวัดสงขลา ทั้งที่สนามบินหาดใหญ่และสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้

นอกจากนี้ ยังคงมี Setting ที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงเดือนมกราคม 2565 ได้แก่ ร้านอาหาร หรือสถานที่จำหน่ายอาหารที่แปลงสภาพมาจากผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นจุดเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นสถานที่ปิดและอาจมีการระบายอากาศไม่ดี พร้อมขอความร่วมมือจากที่ทำการปกครองจังหวัด ในการสำรวจและชี้เป้าสถานประกอบการประเภทนี้เป็นรายอำเภอ เพื่อที่ทางสาธารณสุขจะได้เข้าไปแนะนำและดำเนินมาตรการ COVID Free Setting รวมทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าวในโรงงาน และสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่รับพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตลาดสด และตลาดนัด

นอกจากนี้ ยังมีการนำมาตรการ VUCAT (Strong VUCAT Songkhla Strong) มาใช้ในการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ V : Vaccine เร่งรัดการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 , U : Universal Prevention ประชาสัมพันธ์ D-M-H-T-T , C : COVID Free Setting ให้สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ปฏิบัติตามแนวทาง COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด , A : ATK เร่งตรวจ ATK ร้อยละ 2 ของประชากรต่อสัปดาห์ และ Treatment เตรียม CI/HI ในการดูแลรักษาพยาบาล การชะลอการลงทะเบียนผ่านระบบ Test and Go ควบคู่กับมาตรการอื่น ๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ อาทิ ห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน , ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 เป็นต้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันโรคตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว

อารียา คำล้วน / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top