ข่าวทั่วไป

นายนิพนธ์ บุญญามณี เดินหน้ามอบ “โฉนดที่ดิน เพื่อความมั่นคง เป็นของขวัญปีใหม่ นำไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ประชาชนชาวสงขลา

วันนี้ (14 ม.ค. 65) เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้กิจกรรม “โฉนดที่ดิน เพื่อความมั่นคง เป็นของขวัญปีใหม่ ไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นายอำเภอเทพา ตลอดจนถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้รับมอบโฉนดที่ดิน ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน รวมถึงเพื่อให้โฉนดที่ดินที่ได้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือโดยทั่วไป ประชาชนจะมีความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เข้าถึงแหล่งเงินทุน นำมาพัฒนาที่ดิน เพิ่มผลผลิตสร้างรายได้

“…กรมที่ดินได้พยายามเร่งรัดในการที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนให้เร็วที่สุด โดยจะพยายามขยายพื้นที่ในการเดินสำรวจออกโฉนดให้ประชาชน เพราะเราถือว่าที่ดิน คือ ชีวิตของพี่น้องประชาชน ที่ดินจะลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำคัญ คือ ให้พี่น้องประชาชนมีที่ทำกิน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ออกโฉนดที่ดินตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน ดำเนินการไปแล้ว 7,697 แปลง 22,972 ไร่ โดยใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจายไปในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย โดยโฉนดที่ดินที่จะมอบในวันนี้เป็นโฉนดที่ดินที่ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 42 ราย 48 แปลง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จะพยายามอย่างดีที่สุดในการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้พี่น้องประชาชน…” นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าว

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลา-พัทลุง-สตูล-นครศรีธรรมราช ได้เข้าดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในท้องที่บ้านท่าไทร หมู่ที่ 7 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปรากฏว่ามีที่ดินบางแปลงที่ไม่สามารถดำเนินการออกโฉนดที่ดินได้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ได้ประสานไปยังสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดินให้ดำเนินการประสานไปยังกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อดำเนินการตรวจสอบเขต ก่อนออกโฉนดที่ดิน

จึงได้พิจารณาลงนามโฉนดที่ดิน ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ในส่วนที่พึงออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 48 แปลง เพื่อเป็นการส่งมอบความมั่นคงในเรื่องที่ดินและถือว่าเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจภาคครัวเรือน ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบแหล่งเงินทุน อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนสำหรับผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top