ข่าวทั่วไป

“ทีพีไอ โพลีน พาวเวอร์” เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการกําจัดขยะมูลฝอย อบจ.สงขลา รอบที่ 2 สำหรับพื้นที่ ต.เขารูปช้าง ต.ทุ่งหวัง และ ต.พะวง พร้อมนำข้อห่วงใยพิจารณากำหนดมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

วันนี้ (15 ม.ค. 65) ที่โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีชฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดเวทีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการกําจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าของบริษัท ทีพีไอ โพลีน พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รอบที่ 2 สำหรับพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง ตำบลทุ่งหวัง และตำบลพะวง ซึ่งอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบโครงการฯ

ทั้งนี้ ได้จัดเวทีรอบที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สำหรับพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว และบางส่วนของตำบลนาทับ อำเภอจะนะ ซึ่งในวันนี้มี นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยนางสาวปรินดา ปาราเล่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศิริชัย เอกพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เข้าร่วมรับฟังการดำเนินโครงการฯ และมี นายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีตําบลเกาะแต้ว และประธานคณะกรรมการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ กล่าวรายงาน

ผู้บริหารจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายนราดล ตันจารุพันธ์ ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ สมัยมาก ผู้จัดการโครงการฯร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกันตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อห่วงกังวลจากที่ประชุม โดยที่ประชุมได้มีการสอบถามถึงผลกระทบของโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว ทั้งด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเส้นทางและปริมาณการขนส่งขยะ ด้านการระบายน้ำ เป็นต้น ทางบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความมั่นใจถึงมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลายส่วนที่จะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่ชุมชนเป็นห่วงกังวลด้วย

นายนราดลฯ ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ กล่าวว่า นอกจากการนำข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลทั้งหมดของประชาชนที่ได้รับในวันนี้ไปพิจารณาประกอบการกำหนดมาตรการอย่างเข้มงวดแล้ว กระบวนการติดตามตรวจสอบต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นนโยบายการประกอบกิจการอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดมาอยู่แล้ว

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top