ข่าวการศึกษา

จังหวัดสงขลา จัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ภายใต้คำขวัญ “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

วันนี้ (16 ม.ค. 65) ที่หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีงานวันครู จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 66 ภายใต้คำขวัญ “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต” ประจำปี 2565 โดยมีนายพรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดงานวันครู จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ในหัวข้อแก่นสาระ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน รวมถึงส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ถือยึดปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวัน “ครู” ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ความว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต” ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาครูซึ่งเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาการศึกษาของชาติ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับรูปแบบการศึกษาการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้ศิษย์มีความรู้และทักษะที่จำเป็น เกิดการเรียนรู้ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งใหม่

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันนี้ มีกิจกรรมประกอบพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีมอบรางวัลยกย่องชูเกียรติและมอบทุนการศึกษา โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัดและส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองสงขลา

ณิชารีย์ หนูบุญ / ข่าว

วิทยา-ทีปรกร / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top