ข่าวมาใหม่

จุรินทร์ ควงนิพนธ์ ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน อนุมัติแผนงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (17 ม.ค. 65) ที่กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เข้าร่วมการประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณาแผนงบประมาณการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีมติเห็นชอบประกอบด้วย 1.แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2566-2570 2.แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 3.ข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2566-2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4.การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 กรณีเพื่อพิจารณาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน รวมถึงโครงการผ่านการอนุมัติของ ครม.สัญจร (อันดามัน) บรรจุในแผนงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนแผนงานของการอนุมัติแผนในที่ประชุมนั้น มีการอนุมัติโครงการทั้งสิ้น 345 โครงการ งบประมาณจำนวนกว่า 5,082 ล้านบาท ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ 3 กลุ่มจังหวัดประกอบด้วย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาคใต้ชายแดน ผลลัพธ์ของการดำเนินการมุ่งเป้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูป การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมัน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การพัฒนาโลจิสติกส์ทั้งระบบ เป็นต้น โดยโครงการทั้งหมด ที่ประชุมได้กลั่นกรองเห็นชอบเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top