ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโนรา รับการประกาศขึ้นทะเบียน “โนรา” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์

วันนี้ (21 ม.ค. 65) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดแถลงข่าว กิจกรรม “กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา” เนื่องในองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “โนรา” ให้เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ “โนรา” เป็นทั้งพิธีกรรมและศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิง ที่มีรากฐานมาจากศรัทธาความเชื่อของชุมชน มีการสืบทอดจริยธรรมแนวทางปฏิบัติตน เพื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เชื่อมโยงจารีตทางวัฒนธรรมผ่านศิลปะการแลดงที่มีลักษณะเฉพาะของห้องถิ่นภาคใต้ เป็น “มหรสพการแสดงที่งดงาม ทรงพลัง และมีชีวิตซีวา” เป็น “นาฏยลักษณ์ของคนใต้”

สำหรับการได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นการพัฒนาการส่งเสริมรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยให้เข้มแข็ง ทำให้คนในซาติเกิดจิตสำนึก ความเป็นเจ้าของร่วมกัน และยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จุดประกายให้เกิดความสนใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสงวนรักษา อันจะนำไปสู่ความสามัคคีของคนในสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา” ที่สวนพระเทพ บ้านแหลมเจ้า ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพราะสถานที่นี้เป็น แผ่นดินที่เกิดรกรากของพระเทพสิงหร หรือ เทพสิงหล หรือขุนศรีศรัทธา ครูต้นโนรา ในวันที่ 26-27 มกราคม 2565 จะมีการจัดกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมการอบรมศิลปินพื้นบ้านโนรา 2.กิจกรรมบวงสรวงไหว้ครูโนรา

ทั้งนี้ เพื่อเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คุณค่า ความสำคัญของโนรา ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน หลายหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถถึงคุณค่าความสำคัญของโนรา

วรามิตร เลื่อนมา / ภาพ

รอฮันนา เซ็น / ข่าว

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top