ข่าวอาเซียน

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสัมมนา “SMEs เรียนรู้ไร้พรมแดน วางแผนกลยุทธ์การค้า บุกตลาดอาเซียน” ที่ จ.สงขลา

วันนี้ (25 มิ.ย. 58) ที่ โรงแรม หรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสัญญารักษ์ สินสกุล พาณิชย์จังหวัดสงขลา เป็นประธานสัมมนา “SMEs เรียนรู้ไร้พรมแดน วางแผนกลยุทธ์การค้า บุกตลาดอาเซียน” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายสัญญารักษ์ สินสกุล พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี 2559 ประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ทำให้การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย เมียนมา กัมพูชา ลาว และมาเลเซีย เข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น และปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดกันเท่านั้น แต่ยังมีการขยายไปถึงการผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม อาทิ เวียดนาม จีนตอนใต้ และสิงคโปร์ เพราะมีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ซึ่งไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนให้ไทยมีบทบาทในการค้า การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ผู้ประกอบการไทยจึงควรศึกษาในเรื่องขั้นตอน กฎ ระเบียบใหม่ๆ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร การขอใบรับรอง / ใบอนุญาตต่างๆ ด้านสินค้าข้ามพรมแดนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยบริหารจัดการธุรกิจ อาทิ การสืบค้นข้อมูลส่งออก การยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ ขั้นตอนการส่งออก ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไทย พร้อมรุก-รับ AEC ก้าวสู่ระดับแนวหน้า และสร้างความได้เปรียบทางด้านการค้าในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาเซียน

ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดการสัมมนาฯ ขึ้นในครั้งนี้ ที่ จ.สงขลา เพื่อเป็นการแนะนำการให้บริการของศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ และหน่วยงานร่วมภายในศูนย์ฯ อีก 17 หน่วยงาน ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ฉับไว โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดระยะเวลา และขั้นตอนในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในการยื่นและขอรับเอกสารการส่งออก ซึ่งมีผลต่อการลดต้นทุนด้านการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างมาก

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top