ข่าวมาใหม่

อบจ.สงขลา เดินหน้าโครงการ “๑ อำเภอ ๑ แหล่งท่องเที่ยว” ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สู่แผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา    

วันนี้ (18 พ.ค. 65) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม ตึกแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (๑ อำเภอ ๑ แหล่งท่องเที่ยว) โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนองค์กรชุมชน ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา สื่อมวลชน ตลอดจนผู้สนใจ และมีนางสาวภพพร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การคมนาคม และเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางอากาศ มีทางหลวงแผ่นดินสายหลัก และทางหลวงชนบทเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างอำเภอทั้ง 16 อำเภอภายในพื้นที่จังหวัดสงขลากับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ3 ของประเทศ และเป็นเมืองค้าขายที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปรากฏโบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ที่ตกทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และก่อเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจำนวนมากและหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่าง ๆ ที่สามารพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้กำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้การท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดสงขลา เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของแต่ละอำเภอเข้ากับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน จึงได้ดำเนินการโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (๑ อำเภอ ๑ แหล่งท่องเที่ยว) ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนในพื้นที่

ด้าน นางสาวภพพร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการท่องเที่ยว ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญ คือ การสร้างความเชื่อมั้นในเรื่องความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้มุ่งเน้นการท่องเที่ยวในพื้นที่สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง การส้รางเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และพระราชบัญญติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (๑ อำเภอ ๑ แหล่งท่องเที่ยว) ในครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลาในลักษณะของแผนบูรณาการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ให้มีการวางแผนจัดการท่องเที่ยวโยรวมของจังหวัดสงขลา และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของแต่ละอำเภอของจังหวัดสงขลา เข้ากับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ และประเทศในประชาคมอาเซียน อีกทั้ง เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางการตลาด การท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์เมือง ตลอดจนเพื่อคัดเลือก 1 พื้นที่นำร่องที่มีความเหมาะสมสูงสุด เพื่อจัดทำแบบรายละเอียด พร้อมประมาณราคา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top