ข่าวมาใหม่

อบจ.สงขลา หารือแนวทางการดำเนินการโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (๑ อำเภอ ๑ แหล่งท่องเที่ยว) เดินหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หารือแนวทางการดำเนินการโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (๑ อำเภอ ๑ แหล่งท่องเที่ยว) เดินหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้มีศักยภาพ และเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับประเทศในประชาคมอาเซียน และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ช่วงเช้าวันนี้ (18 พ.ค. 65) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม ตึกแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (๑ อำเภอ ๑ แหล่งท่องเที่ยว) ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิกสภาซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนภาคประชนในเขตพื้นที่ ทั้ง 16 อำเภอ

นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ว่าจ้างบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (๑ อำเภอ ๑ แหล่งท่องเที่ยว) เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ให้มีศักยภาพและเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับประเทศในประชาคมอาเซียน และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และบริษัทที่ปรึกษาฯ มีความประสงค์จะหารือแนวทางการดำเนินการโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (๑ อำเภอ ๑ แหล่งท่องเที่ยว) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการศึกษาออกแบบโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (๑ อำเภอ ๑ แหล่งท่องเที่ยว) บรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ จึงได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมหารือแนวทางการดำเนินการโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (๑ อำเภอ ๑ แหล่งท่องเที่ยว) ในครั้งนี้

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top