ข่าวการศึกษา

ม.ทักษิณ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ วุฒิสภา ประชุมขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน) ภาคใต้

วันนี้ (15 พ.ค. 65) รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจากนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน” สำหรับโครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน) ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหาแนวทางการจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน) รวมตลอดจนดำเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น และรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนางานวิชาการภายใต้การจัดการองค์ความรู้ และแนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ อาคารพาไล สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ประธานคณะทำงานฯ ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานในระดับประเทศภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน และกล่าวถึงโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ว่า คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้มีมติเห็นชอบเรื่องและประเด็นการปฏิรูปตามแนวทางของรัฐบาล ภายใต้ข้อเสนอโครงการ กิจกรรมสำคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) ประเด็นที่ 1 : ประเด็นภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน ไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 และได้ส่งมอบต่อคณะกรรมการแผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิรูป วุฒิสภา แล้วนั้น ประเด็นภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน มีสาระสำคัญ ดังนี้ โครงการ กิจกรรมสำคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) : ประเด็นภูมิภาษา และปัญญาแผ่นดิน ผลักดันการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและพัฒนา เพื่อส่งเสริมภูมิภาษาและภูมิปัญญาแผ่นดิน ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ ทั้งในด้านภูมิบ้านภูมิเมือง (โบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ทาง ประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรม) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น (ภูมิรู้ศิลปวัฒนธรรมจากปราชญ์ชาวบ้าน) และด้านภูมิภาษาและวรรณกรรม รวมถึงเพลงพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม เพื่อให้ตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน คือ คนไทยตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่บรรพชนสร้างไว้ เพื่อสืบสาน วิจัย และพัฒนาต่อไป ทั้งจากโบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิรู้ศิลปวัฒนธรรม จากปราชญ์ชาวบ้าน ภาษา และวรรณกรรม รวมถึงเพลงพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม รวมทั้งสร้างสุนทรียะในเรื่องศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ผ่านรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ และส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันศาสนา ให้มีบทบาทในการสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชาติและท้องถิ่นของตนเอง

การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นโครงการที่คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะทำงานจัดทำรายงานพิจารณาศึกษา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านปัจจัยเงื่อนไข องค์ประกอบและทิศทางในการขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน) ที่จะเป็นองค์กรที่บริหารจัดการระบบหนังสือทั้งระบบ ตั้งแต่นักเขียน หนังสือ ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล กระบวนการผลิตเพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงหนังสือได้ การแปลวรรณกรรมทั้งจากต่างประเทศและแปลวรรณกรรมไทยสู่สากล การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชาติทั้งด้านภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ การสร้างสุนทรียะในเรื่องศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ผ่านรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชน และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกช่องทาง การเปิดมิติในการทำงานเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อสารมวลชน ให้มีบทบาทในการรณรงค์สร้างความภาคภูมิใจด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย การอภิปราย การแบ่งกลุ่ม การสัมมนาแบบระดมสมอง (Brainstorming) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 70 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม คณะทำงานจัดทำรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในภาคใต้ โดยกิจกรรมสัมมนามีการแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็น จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มภูมิภาษาและวรรณศิลป์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ จันทร์แดง นายปรเมศวร์ กาแก้ว และนางสุมาลี สุวรรณกร 2.กลุ่มภูมิบ้านภูมิเมือง โดยนายบรรจง ทองสร้าง นายธีระ จันทิปะ และนายชัชวินธ์ ตันติเวชวาณิชย์ 3.กลุ่มภูมิปัญญาแผ่นดิน โดยนายจรูญ หยูทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ เอี่ยมสำอาง และนางสาวเมทิกา พ่วงแสง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top