ข่าวการศึกษา

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ติดตามการขับเคลื่อน “โนรา” วัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่.. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

วันนี้ (29 พ.ค. 65) รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ (ม.ทักษิณ) ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์ อิศรา กันแตง และอาจารย์ ดร.วศิน โกมุท ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการวิจัย “โนรา” การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นที่ทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ หัวหน้าโครงการวิจัย และทีมนักวิจัย ร่วมนำเสนอการดำเนินโครงการวิจัย ณ วัดปากพล ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

โดยมีกิจกรรมการเสวนาจากกลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ ศิลปินมโนราห์ ประกอบด้วย 1.คุณประเสริฐ รักวงษ์ ประธานสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา 2.คุณจตุรงค์ จันทระ ผู้ประกอบการเทริดโนรา คณะมโนราห์ศิลป์เสน่ห์ จังหวัดสงขลา 3.คุณบุญทิพย์ สุริยจันทร์ ผู้ประกอบการโนราคณะมโนราห์ ศ.คลื้น สุริยจันทร์ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 4.คุณทวี ดำเกตุ ผู้ประกอบการโนราคณะมโนราห์เทวีมณีศิลป์ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และ 5.คุณทนุธรรม เพชรพงษ์ ผู้ประกอบการโนราคณะมโนราห์เต่าเพชรส่งเสริมศิลป์ จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนามีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง เข้ามาสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อาทิ การขึ้นทะเบียนศิลปินวัฒนธรรมจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และการดูแลทางด้านสุขภาพ การดูแลค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ภายใต้สังกัดวัฒนธรรมจังหวัดนั้น ๆ โดยมีอาจารย์ พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้

สำหรับโครงการวิจัย “โนรา” การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นที่ทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนุบสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยเชิงพื้นที่ (บพท.) ซึ่งโครงการวิจัยมีแนวทางการดำเนินงานพัฒนานวัตกรทางด้านวัฒนธรรมผสานองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมโนราระหว่างศิลปินพื้นบ้านกับคนรุ่นใหม่ พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการทางด้านวัฒนธรรมโนรา ให้มีสมรรถะในการใช้สื่อธุรกิจออนไลน์ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยยังมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับรายได้ของผู้ประกอบการทางด้านโนรา เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และจัดทำชุดข้อมูลในระบบสารสนเทศแผนที่วัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top