ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา เดินหน้าคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (21 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม

กรมการศาสนา แจ้งให้จังหวัดสงขลาดำเนินการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ และคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น โดยมีแนวทางการคัดเลือกฯ ดังนี้ การคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด คัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น จังหวัดละ 1 ชุมชน , การคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด คัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น จังหวัดละ 1 องค์กร , การคัดเลือกอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด คัดเลือกอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่น จังหวัดละ 1 อำเภอ

ในส่วนของจังหวัดสงขลา มีชุมชนคุณธรรมต้นแบบเข้าร่วมทั้งหมด 91 แห่ง ซึ่งผ่านตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการท่องเที่ยว (บวร On Tour) และผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จำนวน 2 แห่ง

ขณะที่ องค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบที่มีคะแนนการประเมินตนเอง 18 คะแนน มีจำนวน 9 แห่ง โดยองค์กรคุณธรรมระดับคุณธรรมต้นแบบที่มีหลักฐานประกอบการประเมินแนบ มีจำนวน 2 แห่ง และอำเภอคุณธรรมระดับต้นแบบที่มีคะแนนการประเมินตนเอง 18 คะแนน มีจำนวน 2 แห่ง ซึ่งจะต้องคัดเลือกในแต่ละประเภท ให้เหลือเพียง 1 แห่ง เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top