ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา จัดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ประเภทประจำกอง)

วันนี้ (21 มิ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลาที่ 1 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายกองเอก วรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ประเภทประจำกอง) โดยมีนายกองตรี ปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา นายรอเซ็ง ไหรเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแต้ว นายรัฎฐา เนตรสว่าง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสงขลา ผู้แทนนายอำเภอเมืองสงขลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วม

ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา โดยนายกองเอก จรัญ จันทรปาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ประเภทประจำกอง) เพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีความรู้ ความเข้าใจในด้านระเบียบวินัย ด้านยุทธวิธี การใช้อาวุธปืนพกสั้น สามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่รุกรบต่อสู้และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ปกติและสถานการณ์ทั่วไป ตลอดจนรักษาความปลอดภัยผู้บังคับบัญชา การพิทักษ์ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่โดยรอบ ร่วมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั่วไป

นายกองเอก วรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นกองกำลังประจำถิ่นและเป็นกำลังหลักของฝ่ายปกครอง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาการก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมืองเศรษฐกิจและเมืองสำคัญ รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม การปราบปรามการค้ามนุษย์ ค้าประเวณีการหลบหนีเข้าเมือง

“การที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ต้องมีขวัญกำลังใจ เพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ที่รุกรบ ด้านสมรรถภาพของกำลังพล และมีความพร้อมเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน” นายกองเอก วรณัฎฐ์ หนูรอต กล่าว

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top