ข่าวทั่วไป

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านเหตุการณ์ บ้านเมืองให้ประชาชนได้รับทราบประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง

วันนี้ (22 มิ.ย. 65) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางสาวธีรนาฎ มีนุ่น ภัณฑารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการแห่งชาติ สงขลา ร่วมเปิดนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ บรรยายพิเศษเรื่อง “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ถ่ายทอดเรื่องราวและเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ หลังการชมนิทรรศการที่นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 รวมถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการคลังสยาม ด้านการศึกษาการสื่อสารและคมนาคม ด้านสังคม วัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครอง ที่นำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สะท้อนสภาพเหตุการณ์บ้านเมือง ความเป็นอยู่ของประชาชน เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของการเสด็จพระราชดำเนินมายังสงขลา โดยแบ่งการจัดแสดงนิทรรศการเป็น 4 โซน ได้แก่

Zone 1 ประชาธิปกธรรมราชา บอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ การอภิษกสมรส การพระราชทานรัฐธรรมนูญครั้งแรกของไทย ไปจนถึงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี พ.ศ.2556

Zone 2 พัฒนา “สยาม” ตามวิถี นำเสนอแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจการคลังสยาม ด้านการศึกษา การเมืองการปกครอง การสื่อสารและคมนาคม และด้านสังคมและวัฒนธรรม ออกแบบเป็นไทม์ไลน์นำเสนอผ่าน The Memory B๐x กล่องความทรงจำแห่งสยาม

Zone 3 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลาในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพบ้านเมือง สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชน

Zone 4 มองสยาม สร้างความรู้ (Play & Learn Learn) เรียนรู้เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านเกมสร้างความรู้ในรูปแบบสื่อ Interactive และ Highlight สำคัญ คือ การยกพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นฉากหลังในการถ่ายภาพให้สนุก ด้วยเทคนิค AR Backdrop

สำหรับนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2565 โดยเปิดให้บริการทุกวันพุธ ถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top