ข่าวมาใหม่

นายก อบจ.สงขลา นำทีมสมาชิกสภา อบจ.สงขลา ลงพื้นที่สำรวจบริเวณเกาะหนู เกาะแมว ขับเคลื่อนโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว)

วันนี้ (24 มิ.ย. 65) นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) พร้อมด้วยนายศิริชัย เอกพันธ์ รองประธานสภา อบจ.สงขลา นายวิชัย กุหลาบวรรณ นายนราเดช คำทัปน์ นายพรชัย พานิชกรณ์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา นายจตุพร เขียวเจริญ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตพื้นที่อำเภอสิงหนครเขต 1 นายอุดร นามเสน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง และบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด (ที่ปรึกษา) ร่วมลงพื้นที่สำรวจบริเวณเกาะหนู เกาะแมว อำเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา ให้เป็นที่น่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งในด้านการบริการ ความปลอดภัย และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของภาครัฐในระดับต่าง ๆ

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การคมนาคม และเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคใต้ตอนล่าง มีเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางอากาศ มีเส้นทางเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ภายในพื้นที่จังหวัดสงขลากับจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ก่อเกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจำนวนมาก และหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้กำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้การท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดสงขลา เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของแต่ละอำเภอของจังหวัดสงขลา เข้ากับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ และประเทศในประชาคมอาเซียน จึงได้ดำเนินการโครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการแหล่งเที่ยวจังหวัดสงขลา (1 อำเภอ 1 แหล่งท่องเที่ยว) ขึ้น

สำหรับ “เกาะหนู เกาะแมว” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา อยู่ใกล้ ๆ กับหาดสมิหลา โดยชื่อเรียกมาจากรูปร่างของเกาะสองเกาะที่คล้ายกับหนูและแมว สำหรับเกาะหนูเพิ่งเริ่มเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อไม่นานมานี้เอง ก่อนหน้านี้ เกาะแห่งนี้เป็นที่จอดเรือ หลบลมมรสุมของชาวประมงพื้นบ้าน นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของจังหวัดสงขลาแล้ว สถาบันวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้เข้ามาทำวิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้ำในบริเวณเกาะอีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top