ข่าวทั่วไป

“นิพนธ์” เปิดอาคารเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ ยึดหลักการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชนเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรม ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคต

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ ณ โรงเรียนดารุลอูลูม ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีความถนัดในสายวิชาวิทยาศาสตร์ในทุกด้าน ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เป้าหมายเป้าสู่คณะแพทย์และสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์เกิดจากการที่ทางโรงเรียนมุ่งมั่น ตั้งใจ ได้เสียสละด้วยการลงทุนทั้งทุนทรัพย์และแรงกาย เพื่อจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพทั้งภาควิชาสามัญและวิชาศาสนา โดยมีทางเลือกอย่างหลากหลายแก่ประชาชนในจังหวัดสตูล

“การศึกษาเป็นเครื่องมือหลัก ที่จะช่วยพัฒนาให้เยาวชนเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคต”

ปัจจุบันอาชีพแพทย์ ยังคงมีบทบาทสำคัญสำหรับประชากรในประเทศไทยอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทความสำคัญสูงขึ้น เห็นได้จากสภาวะเหตุการณ์โรคระบาดใหม่ ที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก รวมถึงการให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตที่ยาวนานขึ้น

โดยศูนย์วิชาการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา และการส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาอารยประเทศ มีความพร้อมอย่างเท่าเทียม ที่จะสามารถศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ทั้งจากสถาบันการศึกษาของไทยและต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาวงการแพทย์ของไทย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดหวังและเพียงพอ

สำหรับโรงเรียนดารุลอูลูม เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปิดสอนควบคู่ระหว่างวิชาสามัญและวิชาศาสนา ปัจจุบันมีนายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา เป็นผู้อำนวยการ มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมแล้วจำนวน 670 คน ทางโรงเรียนได้เปิดโปรแกรมห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ขึ้นเป็นปีเเรก เพื่อส่งเสริม มุ่งเน้น เตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีความถนัดในสายวิชาวิทยาศาสตร์ในทุกด้านก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เป้าหมายสู่คณะแพทย์และสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top