ข่าวทั่วไป

อบต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล เสริมศักยภาพงานการเงิน-บัญชี เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและค่าบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2566 ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการใช้โปรแกรมรูปแบบใหม่ รวมถึงการจัดทำแผนการเงินและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน รุ่นที่ 4”

วันนี้ (26 พ.ย. 65) ที่โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและค่าบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2566 ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการใช้โปรแกรมรูปแบบใหม่ รวมถึงการจัดทำแผนการเงินและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน รุ่นที่ 4” ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนางสาวฟาริดา นุ้ยดำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน และนางสาวทัศนียา อาหน่าย เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ตลอดจนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกว่า 100 คน

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีปฎิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการบรรยายจากวิทยากร นายธีรนันต์ ปราบราย ปลัดเทศบาลตำบลชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร (ฅนมหาดไทยหัวใจ สปสช.) ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ หน้าที่และอำนาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เรื่องการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล และเจาะลึกประเด็นข้อท้วงติงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการดำเนินงานกองทุนท้องถิ่น และดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top