ข่าวทั่วไป

อบต.เกาะสาหร่าย ประชุมร่วม อบจ.สตูล ในโครงการ “การจัดการของเสียอันตรายชุมชน และโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

วันนี้ (29 พ.ย. 65) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมโครงการ “การจัดการของเสียอันตรายชุมชน และโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยมีนางสาวฟาริดา นุ้ยดำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และนางสาวทัศนียา อาหน่าย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ซึ่งมีวาระการประชุมประกอบด้วย ผลการดำเนินงานโครงการการกำจัดขยะอันตรายจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , ผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , แนวทางการดำเนินงานโครงการการจัดการของเสียอันตรายชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำหรับโครงการ “การจัดการของเสียอันตรายชุมชน” เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนทราบถึงปัญหาและผลกระทบจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และให้ประชาชนมีสวนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในชุมชน โดยเริ่มต้นที่ครัวเรือน รวมถึงส่งเสริมให้มีการแยกขยะอันตรายในครัวเรือนและชุมชน เพื่อการจัดการที่เหมาะสม และโครงการ “คลองสวยน้ำใส” เพื่อดูแลรักษาไม่ให้วัชพืช ผักตบชวา และขยะมูลฝอย สิ่งกีดขวางทางน้ำและสิ่งปฏิกูลไหลลงคลอง และให้น้ำไหลสะดวกสามารถสัญจรทางน้ำได้ และน้ำไม่เน่าเสีย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top