ข่าวทั่วไป

เชฟรอน เดินหน้าหนุนโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เดินหน้าสนับสนุน ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ดำเนินโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี (Kid + Dee Historic Center)” จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงกันยายน 2566 โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา ผ่านงานศิลปะ ดนตรี นิทรรศการ และกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าสงขลา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ตลอดจนยกระดับเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกโลก

นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “ตลอด 60 ปี ที่ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทเชฟรอนฯ ได้ดำเนินภารกิจจัดหาพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี” เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง มุ่งเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่าและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของสงขลา สอดรับกับภารกิจสำคัญของชาวสงขลา คือ การยกระดับเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคต เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และช่วยกันต่อยอดทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมบ้านเรือนตึกเก่า อาหารการกิน และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสงขลา”

นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม กล่าวว่า “โครงการศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และองค์กรภาคเครือข่ายอื่น ๆ ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทเชฟรอนฯ เพื่อให้เมืองเก่าสงขลาเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่มีแนวทางการดำเนินการบนหลักคิดทางวิชาการอย่างสากล โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการปะติมากรรมหนูแมว ที่ทำให้เกิดเป็นย่านเช็คอินที่ทันสมัย การนำเสนอนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ผ่านศูนย์เรียนรู้ชั่วคราวในอาคารประวัติศาสตร์ฟุเจา โครงการป้ายสื่อความหมายสำหรับผู้พิการทางสายตา รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต”

ทั้งนี้ เชฟรอนฯ ได้ทำงานร่วมกับภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เทศบาลนครสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี” มาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,300,000 บาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผลักดันสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ให้บรรลุตามเป้าหมายของชาวสงขลาต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top