ข่าวมาใหม่

สถาบันฯ สิ่งทอ จัดกิจกรรมปิดโครงการแฟชั่นมุสลิม ระยะที่ 3 พร้อมต่อยอดผลสำเร็จหลังกระแสตอบรับดีในตลาดอาเซียน

วันนี้ (8 ก.ย. 58) เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปิดโครงการ แฟชั่นมุสลิมระยะที่ 3 โดยมี นายอุดมเดช นิ่มนวล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และนางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ร่วมให้การต้อนรับ และมีแม่บ้านจากสมาชิกกลุ่มอาชีพในพื้นที่ 5 จังหวัดชายใต้ภาคใต้ พร้อมด้วยสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า ในปี 2558 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ภายใต้ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา ยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม โดยการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และด้านเทคโนโลยี รวมถึงการขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาดในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับการพัฒนาแฟชั่นมุสลิมในคอนเซ็ปต์ สวย ดี มีคุณภาพ สู่สากล ภายใต้แนวคิด “Co-Design” หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนเข้าด้วยกัน โดยสรุปผลการดำเนินงาน 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่อง แต่งกายมุสลิมสู่เชิงพาณิชย์ ด้วยการยกระดับการต่อยอดแบรนด์ LAWA@THTI กับการดึงนักออกแบบชื่อดังจาก 3 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ร่วมสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ LAWA , การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม ด้วยการนำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม จากผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสีธรรมชาติที่ได้รับแรงบันดาล ใจจาก เรือกอและ , สถาปัตยกรรมของจังหวัดสตูล และเกาะหินงาม เป็นต้น โดยใช้ครั่ง คราม ผลลูกเนียง ใบหูกวาง ใบราชพฤกษ์ สีธรรมชาติจากท้องถิ่นในการวาดลวดลาย สร้างความโดดเด่นสู่ตลาดอาเซียนและตลาดสากล , การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการฝึกภาคปฏิบัติ เรื่อง Size Specification และการสร้าง Pattern ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้พัฒนาและควบคุมรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีรูปทรงสวยงาม มีความเหมาะสมกับสัดส่วนของผู้บริโภคในแถบภูมิภาคอาเซียน และการจัดทำฐานข้อมูลและติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 3) เพื่อประเมินผลกระทบความสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่อการสร้างงานสร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ซึ่งพบว่าก่อให้เกิดความสามัคคีความเข้มแข็งของคนในชุมชนและองค์กร เนื่องจากสมาชิกกลุ่มได้มีการเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบหลากหลาย มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนั้น ยังเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม

โดยในปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการมองว่าผลจากการเข้าร่วมโครงการทำให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและ เป็นอาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อเดือน ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิ มฯ ได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์. 0-2713-5492-9 ต่อ 400 หรือ เข้าไปที่ www.muslim-thti.org

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top